ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း ထားရွိရန္ ယာယီငွား ၿမီကြက္တိကုိ ေလွ်ာ္ေၾကးပီးေရလုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာဆုိ (ရခိုင္ရိုးမ)


ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းဖုိ႔ အတြက္ ပုိက္လုိင္းတိ ထားရွိရန္ ယာယီၿမီကြက္ ငွားရမ္းခကုိ ေဒသခံတိအား ေလွ်ာ္ေၾကး ပီးေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းတဦးက ရခုိင္ရုိးမကုိ ေျပာပါေရ။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္  ၅-မုိင္ခန္႔ရွိ က့ံေကာ္ေတာဘုရား အနီးတ၀ုိက္ရွိ ၿမီကြက္ တခ်ဳိ႕ကုိ  ယာယီ ဓာတ္ေငြ႔ ပုိက္လုိင္း ထားရွိရန္ အတြက္ ငွားရမ္းလုိက္ၿပီး ေဒသခံ ၿမီပုိင္ရွင္တိကုိလဲ ေလွ်ာ္ေၾကးပီးေၾကာင္း ပါရမီကုမၸဏီက ၀န္ထမ္းတဦးက ရခုိင္ရုိးမကုိ အခုပုိင္ေျပာပါေရ။

“ တန္ရာတန္ေက်းကုိက်ေနာ္ရုိ႕ပီးပါေရ။ မပီးစြာ မဟုတ္ပါ၊ ေဖခ်ာတိ အျပည့္ မရစြာက က်ေနာ္ရုိ႕နန္႔ မဆုိင္ပါ၊ က်ေနာ္ရုိ႕က သတ္မွတ္ထားအတုိင္း ပီးစြာပါ”လုိ႔ အမည္မေဖာ္လုိေရ ၀န္ထမ္းတဦးက ရခုိင္ရုိးမကုိေျပာပါေရ။

က့ံေကာ္ေတာ့ဘုရား အနီးရွိ ၿမီကြက္တိကုိ ဂုံးခ်ိန္ရြာသားတိ ပုိင္ဆုိင္ၾကျပီးေက  ပုိက္လုိင္း ယာယီထားရွိဖုိ႔ အတြက္ ကုမၸဏီတိက ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းတိ ထားရွိဖုိ႔အတြက္ ယာယီသုံးစြာၿဖိဳက္ေတလုိ႔သိရပါေရ။

အဆုိပါ ၿမီကြက္ေရ ပုိင္ရွင္ ဆယ္ဦးရွိၿပီး အဓိက ဥယုိင္ၿခံၿမီၿဖိဳက္ေၾကာင္း သီဟုိ၊ သရက္ပင္တိကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရၿမီ ကြက္ၿဖိဳက္ေၾကာင္း သိရပါေရ။
ၿမီကြက္ ပုိင္ရွင္တဦးက ၿမီခအစား အပင္ခတိကုိရာ ပီးေၾကာင္း၊ တပင္ကုိ က်ပ္ေငြေလးေသာင္းစီရေၾကာင္း ေျပာျပပါေရ။

“အပင္ခ ပီးပါေရ၊ ၿမီခကား မပီးပါ၊ အပင္တပင္ကုိ ေနျပည္ေတာ္က ရွစ္ေသာင္းပီးေရ၊ ငါ့ရို႕ရခါ ေလးေသာင္းယာ ရေရ၊  ၿမီကြက္ ပုိင္ရွင္ တက်ိတ္ပါ၊ ကုန္ေဘာင္တိပါ၊ ေဒၿမီတိကုိ ငွားရမ္းခါ ၊ကံ့ေကာ္ေတာ ဘုရားေဂါပက လူႀကီးနန္႔ ၿမိဳ႕လူႀကီးတိရုိ႕က စာခ်ဳပ္နန္႔ ငွားစာပါ၊ ေဖခ်ာက ပုိင္ရွင္တိ  အျပည့္မရပါ ၊ ေဂါပကလူႀကီးတိ ျဖတ္စားထားေရ၊ အပင္တိက သီဟုိပင္ သရက္ပင္တိပါ”လုိ႔ ေဒသခံတဦးက ေျပာပါေရ။

ယင္း ၿမီကြက္တိကို ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတိက က့ံေကာ္ေတာ ေဂါပက လူႀကီးတိနန္႔ ညိႏုိင္းပနာ စာခ်ဳပ္နန္႔ ငွားရမ္းခစြာ ၿဖိဳက္ေတလုိ႔ သိရပါေရ။

အဂု အခါ အဆုိပါနိန္ရာတိမွာ ပုိ္က္လုိင္း ယာယီထားဖုိ႔အတြက္ အမာခံၿမီတိ ဖုိ႔နိန္ၿပီးေက ေဒလ အကုန္ ဓာတ္ေငြ႔ ပုိက္လုိင္း ေရာက္ရွိဖုိ႔ၿဖိဳက္ေတလုိ႔ သိရပါေရ။

စာခ်ဳပ္အရ ၿမီကြက္တိကုိ ငွားရမ္းဒါလဲ ျပည္သူပုိင္က့ံေကာ္ေတာ ဘုရားလမ္းကုိ အသုံးျပဳခြင့္ မပါရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးက ကားတခ်ဴိ႕ေရ အဆုိပါလမ္းကုိ အသုံးျပဳနိန္ေရ အတြက္ လမ္းပ်က္စီိးနိန္ ေၾကာင္းသိရပါေရ။

က့ံေကာ္ေတာ ဘုရားအနီးရွိ ၿမီကြက္တိေရ မလကြ်န္းရွိ ဓာတ္ေငြ႔သန္႔စက္ စက္ရုံနန္႔ ပါးေရအတြက္ ဘုရားအနီးတ၀ုိက္ပတ္လည္ရွိ
ၿမီကြက္တိကုိ ငွားရမ္းအသုံးျပဴနိန္စြာ ၿဖိဳက္ေတလုိ႔ သိရပါေရ။
ၿမီကြက္တိေရ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရား အ၀င္ၿမီကြက္နန္႔ ဘုရားပဲြေတာ္ က်င္းပေရ နိန္ရာတိ ၿဖိဳက္ပါေရ။
ဓာတ္ေငြ႔ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းတခ်ဳိ႕ကုိ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တခ်ဳိ႕က တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္နိန္စြာ ၿဖိဳက္ေၾကာင္း ပုိက္လုိင္းကုိ ေဒလ အကုန္ သြယ္တန္းဖုိ႔ ၿဖိဳက္ေၾကာင္း သိရပါေရ။

ယင္းအျပင္ နိန္ရာ အမ်ားအျပားမွာ စီမံကိန္းနယ္ၿမီတိ ၿဖိဳက္လာေရ အတြက္ ကဲြ်ႏြားတိ အတြက္ စားက်က္ၿမီလဲ ရွားပါးလာေၾကာင္း ဂုံးခ်ိန္ရြာသားတိက ေျပာျပပါေရ။