ရခုိင္လူမ်ုိးနန္႔ ယင္းရို႕၏ အနာဂတ္ျပႆနာတင္ျပသူ- ေမာင္လွေအာင္
(ရခိုင္ရိုးမ)       07,july,2011
တုိင္းနန္႔ ျပည္နယ္ (၁၄)ခုမွာ  အနိမ္ခံရဆုံးျပည္နယ္ တခုၿဖိဳက္ေတ ရခုိင္ျပည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၂၂၆)ႏွစ္တာ ကြ်န္သက္တမ္းနန္႔ မြီးဖြားလာရေရ ရခုိင္လူထုနန္႕ ရခုိင္ၿမီကုိ ဗစၿဖဲပနာ လက္ညိဳးထုိးၿပီးေက တရုတ္ကုိ ေရာင္းစားနိန္ေရ ဗမာေခါင္းေဆာင္တိ။

ရလာေရ ေဖ့ခ်ာကုိ ၂၁-ရာစုသစ္မွာ ေနျပည္ေတာ္နန္းအၿဖိဳက္ အသက္သြင္းလာဖုိ႔ၿဖိဳက္ေတ။ ေတာ္လွန္ေရး ကာလဆုိေရစကားေခ် တခြန္းနန္႔ ခရီးဆက္နိန္ရေရ ရခုိင္လူထု။

လမ္းစုိင္ကုိ ဂနိန္႔ထိ ၀ုိးတ၀ါးၿဖိဳက္နိန္ေရ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးလမ္းစုိင္။ တခုလုိအပ္နိန္ဗ်ာယ္ ၿဖိဳက္ေတ။ ရခုိင့္ေခါင္းေဆာင္တိ အနိန္နန္႔ျပတ္သားေရ မူ၀ါဒတိရွိဖုိ႔ လုိအပ္လာေရ။ ဘေရးဘ မကၠလာကုိ ေဆာင္းခ်င္ေရ စိတ္ဓာတ္တိကုိ ေဖ်ာက္ဖုိ႔ လုိအပ္လာဗ်ာယ္ၿဖိဳက္ေတ။
ဗမာတိ သူရုိ႕ အခ်င္းခ်င္း စည္းရုံးလာဗ်ာယ္။ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးဗမာစကား ၿဖိဳက္ရမည္။ ဗမာစာကုိ ရြိးရေမ ဆုိေရ စီမံကိန္းကုိ မၾကာမီ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏုိင္ေရ။

ေနာက္ဆုံး ရခုိင္လူမ်ဳိးရုိ႔၏ မူလဇာတ္ျမစ္ ယုိင္ေက်းမႈတိလဲ ၀ါးမ်ဳိခံရဖုိၿဖ်ိက္ေတ။  ဂနိလူငယ္တိၾကား မိခင္ဘာသာစကားကုိ အသုံး မမ်ားဘဲ။ ဗမာစာကုိ ပုိရြီလားကတ္ဗ်ာယ္။

ရခုိင္စာနန္႔ ဗမာစာ အတူတူုရာဆုိေရ  စကားေခ် တခြန္းနန္႔ ႏွစ္ေပါင္း ရာေက်ာ္ ျဖတ္သန္းလာေရ ရခုိင္စာပီကုိ ေခ်ာင္းထဲကုိ ပစ္ခ်လုိက္ရဖုိ႔ ကိန္းၿဖိဳက္လာေရ။

အဂၤလိပ္တိ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင္း တကမၻာလုံး အဂၤလိပ္စာ အဂၤလိပ္စကားကုိ သုံးလာကတ္ဗ်ာယ္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာဆုိေက အားလုံးနီးပါး နားလည္ေရ။

လူမ်ုိးတမ်ဳိး၏ စာပီကုိ ယင္းလူမ်ဳိးက မေဖာ္ထုတ္ေက တျခားလူမ်ဳိးက ေဖာ္ထုတ္လာဖုိ႔မဟုတ္ပါ။  ရခုိင္သားရုိ႕ၾကားမွာ အမ်ားစု ထြက္နိန္ေရ စကားတခုရွိေရ ရခုိင္စာ အရြိးအသားျပႆနာ ၊ တခ်ဳိ႕ကလဲ စံနန္႔ ရြီးရဖို႔ တခ်ဳိ႕လဲ ေဒသိယ စကားနန္႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကဲြျပားနိန္ေရ။ ရခုိင္စာ အရြိအသားစံ တရပ္ကုိ ေစာင့္နိန္ဖုိ႔ဆုိေက မၾကာမီမာ ရခုိင္စာ ၀ါးမ်ဳိးခံရဖုိ႔ ၿဖိဳက္ေတ ၉၉% ရာခုိင္ႏွုန္းက ဗမာစာကုိ သုံးနိန္ကတ္ဗ်ာယ္။

ကုိယ့္စာ ရွိယင့္သားနန္႔ သူမ်ားစာကုိ အငွားသုံးရေရ အဆင့္ဆုိစြာ သူမ်ားစာကုိ အထင္ႀကီးလုိ႔ ၿဖိဳက္ေတ ။ ရခုိင္စာပီေရ ရခုိင္လူမ်ဳိး၏ အသက္၊ ရခုိင္လူမ်ဳီး၏ အသည္းႏွလုံး၊  ရခုိင္စာရာ ေဒပုိင္တစတစေပ်ာက္လားဖုိ႔ဆုိေက ေနာက္ဆုံးရခုိင္လူမ်ဳိးဇာက ဆင္းသက္လာေရလဲဆုိစြာ မိန္းခြန္းထုတ္လာကတ္ဖုိၿဖိဳက္ေတ။

ကမၻာတ၀ွမ္း စပိန္ ၊ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ တရုတ္၊ဂ်ပန္၊ စေရ လူမ်ိဳးတိက မိမိရုိ႕ဘာသာနန္႔ အဂၤလိပ္ဘသာ တထပ္တည္းက်ေအာင္ စုိင္းျပင္းနိကတ္ဗ်ာယ္။  ကုိယ္လူမ်ုိးစာပီ မေပ်ာက္ရေအာင္ ႀကိဴးစားနိန္ကတ္ဗ်ာယ္။
အလားတူ ကရင္၊ခ်င္း ၊ရွမ္းရုိ႕လဲ မိမိရုိ႕စာပီမေပ်ာက္ေအာင္ ႀကိဴးစားနိန္ကတ္ဗ်ာယ္၊ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတိ မွာလဲ သူရုိ႕ဘာသာတိနန္႔ လႊင့္တင္ထားစြာကုိလဲ အားလုံးအသိပင္။ ဆုိေက ဂနိ ရခုိင္ရုိ႕မွာ စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံ၊ သဒၵါဆုိေရ မူ၀ါဒနန္႔ ရခုိင္စာကုိေက်ာခုိင္းလားဗ်ာယ္။

ရခုိင္စာ အရြီးအသားမွန္မွ ရခုိင္စာကုိေဖာ္ထုတ္ရဖုိ႔ဆုိေက  ရခုိင္စာလုံးေပါင္း ဇာနိမွန္လာဖုိ႔၊ ရခုိင္စံ အရြီးသား စံတရပ္ ဇာနိ ေပၚလာဖုိ႔လဲ၊ ယင္းပုိင္ ေပၚလာစြာကုိ ထုိင္ပနာေစာင္နီရဖို႔လား လုိ႔ မိန္းခြန္း ထုတ္စရာတိ ၿဖိဳက္လာပါေရ။ ယင္းပုိင္ဆုိေက အဂုသုံးနိန္ကတ္ေတ ေဒသိယစကားတိကား ရခိုင္စကားမဟုတ္လား ဆုိစြာတိ မိန္းစရာ ၿဖိဳက္လာပါေရ။

ဂနိ ရခုိင္လူထုေရ စစ္မွန္ေရ လြတ္လပ္မႈကုုိ ရဗ်ာယ္လား၊  တကယ္လုိ႔ ဗမာေခါင္းေဆာင္တိဗမာ တျပည္နယ္လုံး ဗမာစာ ဗမာစကားကုိ ရြီးရဖို႔လုိ႔ ၾသဇာပီးလာေက ရခုိင္တိ ဇာပုိင္လုပ္ကတ္ပါဖုိ႔လဲ။

ရခုိင္အမ်ုိဳးသားတိ စုိင္းစားစရာအခ်က္တိ အမ်ားအျပားၿဖိဳက္လာနိန္ပါဗ်ာယ္။ စီးပြားေရး ၀ါးမ်ဳိ၊ လူမ်ဳိးေရး ၀ါးမ်ဳိ၊ ေနာက္ဆုံး ဘာသာစာပီပါ ၀ါးမ်ဳိးလာႏုိင္ပါေရ။ ဗမာအစုိးရ  ေဒသခံ ရခုိင္လူထု အက်ဳိးစီးပြားထက္ မိမိရုိ႕ ဗမာလူမ်ဳိး ၀မ္း၀ေရးကုိ ပုိမုိဦးစားပီးနိန္စြာကုိ ရခုိင္ရုိ႕ အသိပင္ ၿဖိဳက္ေတ။

ရခုိင္ျပည္ နယ္ထြက္ သယံဇာတနန္႔ ေရာင္းရေငြတိကိုေတာင္  ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ မႏၱေလးနန္းကုိပင္ ရြီခ်လာဖုိ႔ ၿဖိဳက္ေတ။
ျပည္နယ္ ျပည္ပ မခဲြျခားဘဲ တျပည္းညီထားေရ ဆုိေရ ဗမာေခါင္းေဆာင္တိ မူ၀ါဒ ကား အဂုလက္ရွိမွာ ဇာလဲဆုိစြာေပၚလြင္နိန္ေရ ။
မုိးရီခ်ိန္ လကၡ၂၀၀ေတာင္ မျပည့္ေရ စစ္ကုိင္းနန္႔ တျခားနိန္ရာတိမွာ သီးထပ္ စပါး စိုက္ႏုိင္ဗ်ာယ္။ ရခုိင္ျပည္မာကား ၀ီးလီစြ။

ရခုိင္ျပည္ကုိ ဘ႑ာတုိက္လုိ႔ ဗမာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တိက သတ္မွတ္ထားေရပုိင္ ရခုိင္ျပည္မာ က်လာေရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တိ၊ တုိင္းမႈတိေရ အျပန္ခရီးမွာ ေသာတၱာ အျပည့္ ထမ္းလားေရ။ ယင္းေဖ့သာတိ ဇာကရလဲ မီန္းစရာကား အမ်ားႀကီး။ ရခုိင္လူမ်ဳိးကုိဂုတ္သြီးစုပ္ပနာ ယူလားေရ ေဖ့သာတိနန႔္ ယာရွင္ကုိ ေမ်ာက္ႏွင္ဖုိ႔ လုပ္နိန္ေရ လူတိလဲ မ်ဳိဆုိ႔ လားလီယင့္။။

ေနာက္ဆုံး အနိန္နန္႔ ေျပာရေက ရခုိင္ အမ်ုဳိးသားတုိင္း တိက် ျပတ္သားမႈ တခုကုိ လုိအပ္နိန္ဗ်ာယ္ ၿဖိဳက္ေတ၊ လူမ်ဳိးေရး ၀ါးမ်ဳိခံ ဘ၀နန္႔ နိန္လားရဖုိ႔လားဆုိစြာ စုိင္းစားကတ္စီလုိပါေရ။

ေဒပိုင္ တိက်ေရ လမ္းစုိင္းကုိ မလုိက္ခဆုိေက သရက္ရင္ဆုိးသီး ဘ၀နန္႔ ခရီးဆက္ရဖို႔ကိန္း ေသခ်ာပါေရ။ အမိကရခုိင္ အဖကဗမာ  ေပါက္လာေရသားသမီးက သရက္ရင္ဆုိးသီး ပုိင္ၿဖိဳက္လားပါလိမ့္ေမ။ မိမိဇာလူမ်ဳိးလဲဆုိေစာ္ လမ္းစ ေပ်ာက္ေတကိန္း ဆုိက္လာဖုိ႔ၿဖိဳက္ေတ။

ရခုိင္သားအားလုံးကုိေလးစားလွ်က္...................http://www.rakhaingroma.com