ရခိုင္သဇင္မညိဳးဇီခ်င္


ရခိုင္သဇင္မညိဳးဇီခ်င္
ရိုးေတာင္ေနာက္ျခမ္းတစ္ဖက္ကမ္းက ေတာတန္းစီရီလျခမ္းျမီကို ၀တီေလးရပ္ညီညြတ္စီသား ထိန္းသိမ္းထားခသာသနာ့မွတ္တိုင္ စာတီဘုရားေပါမ်ားသည္ကို ေရွးစာဆိုကရြီးမွတ္ခေရ
သဇင္ပန္းခိုင္တျမိဳင္ျမိဳင္ ရခိုင္ဘုရားေပါင္း။
 
(ေအာင္ေအာင္)