ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕

 

 

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕

ေတာင္ကုတ္ေခ်ာင္း၀မွ ၁၂ မုိင္အကြာတြင္ရွိသည္။ ေတာင္ကုတ္လမ္းေၾကာင့္ကုန္သြယ္မႈၾကားစခန္း
အျဖစ္ထင္ရွားသည္။ စစ္ေတြသုိ႔ ေရလမ္း ၂၂၄ မုိင္၊ သံတြဲသုိ႔ ကားလမ္း ၄၃ မုိင္ေ၀း သည္။ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ 103 မိုင္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သိ႔ု 120 မိုင္၊ အမ္းၿမိဳ႕ တို႔ကို အလြယ္တကူသြားလာႏိုင္ေသာ .. နယ္စပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။
ၿမိဳ႕ဧရိယာသည္ စတုရန္းမုိင္ ၁၉၀၇ မုိင္မွ်ရွိသည္။ ေတာေတာင္ထူသည္။ အေနာက္ဘက္တြင္ ကၽြန္း ႀကီးမ်ားရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရမွာ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ဗမာျပည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး အလြန္စည္ကားေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။
အဓိက စီးပြာေရးမွာ ေရလုပ္ငန္း၊ စပါး၊ ၀ါးႏွင့္ သစ္မ်ားျဖစ္သည္။

ေတာင္ကုတ္ေတာင္ၾကားလမ္း

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕မွ ဧရာ၀တီကမ္းရွိ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕အထိ ၁၀၂ မုိင္ရွည္လ်ားသည္။ ေတာင္ေပၚပုိင္း ၇၂ မိုင္ခရီးတြင္ တံတားတစ္ခုမွ် မရွိေခ်။ အျမင့္ဆံုးအပုိင္းသည္ မိုးထိေတာင္ ျဖစ္သည္။
မူလက လူသြားလမ္း သပ္သပ္သာျဖစ္သည္။ တခါတရံ စစ္ေရးအရ အသံုးျပဳခဲ့ၾက သည္။ မဟာမုနိဆင္းတုကုိ အမရပူရသုိ႔ ပင့္ရာတြင္ ဤလမ္းကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့၍ ဘုရားလမ္းဟူ၍လည္း တြင္သည္။ ၁၈၅၄ ခုတြင္ လမ္းအျဖစ္ စတင္ေဖါက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဤလမ္းေပၚမွ တယ္လီဖုန္းလုိင္း ဆက္သြယ္ ခဲ့သည္။ လမ္းတေလွ်ာက္ စခန္းႀကီး ၃၄ ခုရွိသည္။
ယခုအခါ ေခတ္မွီတိုးတက္ေသာ လမ္းမႀကီးအျဖစ္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ လမ္းတစ္ခုျဖစ္လာပါၿပီ။။။။။
ဤလမ္းရွိ ေနပူေတာင္မွာ လြန္စြာထင္ရွားသည္။

ေတာင္ကုတ္ေခ်ာင္း

ရခုိင့္ေတာင္ပုိင္း ရုိးမရွိ မုိးထိေတာင္(၃၈၂၈ ေပ) မွ ျမစ္ဖ်ားခံကာ ပင္လယ္ထဲသုိ႔ စီး၀င္သည္။
မုိင္ ၆၀ မွ် ရွည္သည္။ အ၀ပုိင္းတြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ရွိသည္။

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ သမိုင္း၀င္ ေစတီပုထိုးမ်ားလည္း ရွိသည္။ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္ ။ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ေန လူမ်ား၏ အဓိက လုပ္ငန္းမွာ သစ္လုပ္ငန္း-ဆန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

.......................