ရကၡမာန

ရကၡမာန

ေလာကနီ၀န္း
႐ိုးမမွာထြန္းလင္းေတာက္ပ
မ်ိဳးမာန္မာန ဇြဲလံုးလ၀ိရိယ
မေလွ်ာ့ႀကိဳးၾကံ စိတ္ထက္သန္ေက
အမွန္ရမည္ ရခိုင္ျပည္ --။

လြတ္မည္ဒုကၡ ကၽြန္ဘ၀
စုၾက႐ံုးၾက ႀကိဳးစားၾကလွ်င္
ဤတြင္သာဓက အဖရခိုင္ျပည္
ျပန္ထပ္တည္ --။

ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)