ညီညြတ္ပါလီေလး၀တီ
ထြန္းကားခလီ ၊ ရခိုင္ၿမီ၌ နီထိုင္လုပ္သား ၊ ရခိုင္သားရို ့ ႀကိဳးစားပါလီ ၊ ညီညြတ္စီ။ ေလး၀တီကား ၊ ရခိုင္အားေလ ခြဲျခားစိတ္မ်ား ၊ အ၀ီးထားၿပီး သြီးသားစိတ္၀င္ ၊ ညီကိုပင္ဟု ရင္ထဲမွတ္ထား ၊ ႀကိဳးစားကတ္။ *စည္းကမ္းလိုက္နာ ၊ ဖီ ( ေဘး ) ကင္းကြာ ရင္မွာခ်မ္းၿမီ ( ေျမ့ ) ၊ ၾကည့္ပါဘိေလ ရွိကလက္ရာ ၊ ဗိသုကာနန္ ့ စာပီယဥ္ေက်းမႈ ၊ အစုစုနန္ ့ အႏုပညာ ၊ အလကၤာ ။ ခ်စ္ျမတ္နိဳးရာ ၊ ရခိုင္မွာကား စဥ္လာထိန္းသိမ္း ၊ ရင္၌ကိန္း၍ အီးၿငိမ္းလီစြ ၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာ့အမြီ ၊ မြီသရီတိ ဇာတီေက်ာက္ဆစ္ ၊ ဓါတ္ေတာ္စစ္နန္ ့ ျဖစ္ေတာ္မ်ားလီ ၊ ရခိုင္ၿမီ ။ *သစ္ပင္ရိပ္ထီး ၊ ရင္မွာအီ၍ က်ီးငွက္အေပါင္း ၊ နားခိုေအာင္းေက ရိပ္ေကာင္းဆာယာ ၊ ရခိုင္မွာ ။ စာပီသမား ၊ ထြန္းပြားပါယင့္ လာပါရႈပါ ၊ ဖိတ္ေခၚပါယင့္ ။ *ရခိုင္ၿမီဖြား ၊ ရခိုင္သားရို ့ သြီသားတူညီ ၊ ညီညြတ္လီကတ္ ၿခီလက္တြဲယွက္ ၊ အားခ်င္းဆက္ကာ ရေကာင္းရလီ ၊ ေလး၀တီ ။ ညီညြတ္ၾကလီ ၊ သာစြၿမီ ။။။ *ေမာင္ဘုန္းရွင္(ကစၦပ)