မခြဲျခားစီခ်င္ပါ


မခြဲျခားစီခ်င္ပါ
 
ရုိးမသက္သီ လျခမ္းၿမီက ဇာနီမြီးဖြား ရႊီခုိင္သားရုိ႕ ေလးရပ္နဒီ ျမစ္ရီျခားလုိ႔ ၀တီေလးရပ္ ေခတ္ျခားေကလည္း မ်ဳိးအမည္မွာ ရခုိင္ပါေ၀။ နယ္ၿမီက၀ီး ရီကာဆီးလည္း သြီးခ်င္းဒါေလ႔ နီးစပ္ကတ္မယ္။ အနိန္က၀ီး နိန္ရာ၀ီလည္း မ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ကတ္မယ္။ စကားလီသံ ကြဲျပားနီလည္း မ်ဳိးခ်စ္စိတ္နန္႔ နားလည္ကတ္မယ္။ ရခုိင္ ခ်င္း ေခ်ာင္း ခမီး မရမာ သက္ တိရာေ၀ ေအသူရုိ႕က စသည္အေျပာ ယင္းစကားကုိ ခြဲျခားစိတ္ထား ယင္းသေဘာကုိ ပုိင္းျခားဆက္ဆံ ယင္းအႀကံကုိ ေရွာင္ရွားပါလီ ခ်စ္မိတ္ဆြီရုိ႕ တားျမစ္ပါလီ ေျပာဆုိသူကုိ… လုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါယင္႔… မိန္းမေယက်္ား မခြဲျခားဘဲ သူ႔ရြာ ကုိယ္႔ရြာ မခြဲျခားဘဲ စည္းလီညီလီ ေအာင္ပြဲဆီ စည္လုံးညီမွ ေအာင္ပြဲရ ငရုိ႕ေမွ်ာ္မွန္း ငရုိ႕လမ္းကုိ ညီညြတ္မွဳကုိ သက္သီတည္ဗ်ာယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းကတ္ေမ မျပတ္တမ္း……………….။