အသိတရား

အသိတရား 
သဇင္သင္းရနံ႔ေခ် သင္းပ်ံ႕ပနာ ၾကယ္စင္ေခ်တိလင္းလက္လို႔ စည္ေတာ္သံတညံညံနန္႔ ထိုအရင္ခ်ိန္က လျခမ္းေခ်...... အို .... ................. အတိတ္က ထီးျဖဴေဆာင္းလီသမွ် ေက်ာက္စာမွာတင္က်န္လို႔ .............. ၾကယ္ေခ်တိက တျဖဳတ္ျဖဳတ္ၾကြီကာ ရင္ခြင္တစ္ခုလံုး ပ်က္သုဥ္းလီယင့္...... * နီကြယ္ခ်ိန္က သူ႔ရင္ခြင္မွာ တိမ္ဖံုးဗ်ာလ္ အထီးက်န္ဆန္လို႔... အို............. အမ်ိဳးခ်စ္ ရခိုင္သားရို႕ သူ႔ရင္ခြင္ေခ် လင္းလက္စီဖို႔ တာ၀န္အသိနန္႔... ထိန္းသိမ္းညီညြတ္ကက္ေမေလ .