ရကၡိတရို႕ အသိတရားနန္႔ပီးဆပ္လားဂတ္ေမရကၡိတရို႕ အသိတရားနန္႔ပီးဆပ္လားဂတ္ေမ
ကိုယ့္ျပည္ဝီးျခားေလးရပ္သားရို႕ဘုရားဇာတီသိန္းသန္းခ်ီဗ်ာယ္
က်န္ဟိသိေရငါရို႕ ျပည္ကိုျပည္ျခား မ်ိဳးျခားမိန္႔ဆီးစားဗ်ာယ္မိန္႔ကတ္ေက့အံု႔နန္႔….။
ရွိေဟာင္းအမြီစံုညီလက္ရာပေဒသာေျမၾကီးေရႊသီးႏုိင္ေအာင္မကရကၡျပည္ၾကီး မိုးထြဋ္ဟီးေအာင္လည္း
မ်ိဳးခ်စ္သြီးနန္႔ တည္ေဆာက္ခကတ္စြာေယ….။ ရာစုအလီလီ ေခတ္ဆက္ခ်ီဗ်ာယ္ ရာဇာမင္းအေပါင္း
ထီးျဖဴေဆာင္းခစြာေလ့ အိပ္မက္ ပံုျပင္ ဒ႑ာရီမထင္ေက့….။ အတိတ္ကို ေနာက္ခံထား အသိတရားေခ်တိဝင္လို႔ အနာဂတ္အတြက္ ငရို႕ မ်ိဳးခ်စ္မွန္လို႔ အဖိုးထိုက္တန္စီဖို႔ ရကၡိတႏွလုံးသားနန္႔
လက္ခ်င္းဆက္ သြီးစည္းထားဗ်ာယ္ ထာဝရ ပီးဆက္လားကတ္ေမ….။