ရခိုင္ရာဇ၀င္ ၀တၱဳ

ဤဇတ္လမ္းကို အနာဂါတ္ ရခိုင္ရင္သြီးငယ္ေခ်ရို႕ သခၤန္းစာရစီဖို႔ တစံုတေယာက္ေသာသူက အႏုပညာလက္ရာေျမာက္စြာ ဗြီဒီယိုဇတ္လမ္းတေခြ ဖန္တီးသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ဘုရင္သည္ ျမန္မာဘုရင္ပုဏၰားေဂါင္းေပါင္း မေဆာင္းသင့္ေပ။ ရခိုင္ဘုရင္ မကိုက္သရဖူကိုရာ ေဆာင္းသင့္ပါသည္။
တနိေသာအခါ ျပည့္သွ်င္မင္းဖေလာင္းႀကီးသည္ မဟာမုနိဘုရားကို ဖူးေျမာ္ၾကည္ၫိုရန္ထြက္ေတာ္မူသည္။ မင္းႀကီး၀တ္ဆင္ေတာ္မူေသာ ပတၱျမားလက္စြပ္သည္ကၽြတ္၍ ရီထဲသို႔က်လတ္သည္။ လက္စြပ္ကို ငါးတေကာင္ရ၍မ်ိဳသည္။ တလမွ်ဟိလတ္ေသာအခါ ထုိငါးကို တံငါတေယာက္ရသည္။ ငါး၀မ္းမွလက္စြပ္ကို တံငါရသည္။ တံငါေယာက်္ားသည္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းေၾကာင့္ လက္စြပ္ႏွင့္အတူ ငါးကိုပါေဆာင္ယူလာၿပီးမင္းႀကီးထံဆက္သည္။ မင္းႀကီးက အမတ္ပညာေက်ာ္ကိုမီးေတာ္မူရာ အမတ္ႀကီးေလွ်ာက္ထံုးမူကား-
အသွ်င္မင္းျမတ္။ လက္စြပ္ေတာ္ရီသုိ႔က်ေသာအခါ၌ ငါးသည္မ်ိဳယူသိမ္းထားသည္။ ထိုငါးသည္ မိမိအသက္ကုိ အသီခံလွ်က္ တံငါထံ၀င္ေရာက္သည္။ ထိုငါးမွ လက္စြပ္ကို တံငါရ၍ ဆက္သလာရသည္။ ဤအရာကိုေထာက္၍ မွန္တိုင္းေလွ်ာက္ရပါေသာ္ ဥာဏ္နည္းသူ႐ို႕ ၿငိဳျငင္ရာေသာအေၾကာင္းဟိပါသည္။
အသွ်င္မင္းႀကီး။ ဘုန္းက်က္သေရႀကီးက်ယ္ေၾကာင္းကုိ ျပည္သူအမ်ားသိထင္စီၿပီးမွ ခုႏွစ္လႏွင့္ၿပီးေအာင္ စီစဥ္ပါမည္- ေလွ်ာက္လတ္ေသာ္ ပတၱျမားကိုယူလွ်က္ သားတစ္အတြင္း၌ျမႇဳပ္သည္။ ထိုပတၱျမားသားတစ္ကို အ႐ြယ္သင့္ေတာ္ေအာင္လွီးၿပီး အျခားသားတတံုးမ်ားႏွင့္အတူေရာ၍ ၾကဲထားလတ္သည္။ ထိုသားတမ်ားကို က်ီးစြန္မ်ားခ်ီယူၾကလီရာ ပတၱျမားဟိေသာသားတစ္လည္းပါလားသည္။ ဆယ္ရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ထိုစြန္ငွက္ကုိ ငွက္ခတ္သား႐ို႕ရဟိသည္။ စြန္၀မ္းမွပတၱျမားကုိရ၍ ငွက္ခတ္သားသည္ စြန္ေကာင္ႏွင့္အတူတကြ ပတၱျမားကို မင္းထံဆက္သေရာက္လာျပန္သည္။ ယင္းသို႔ေနာက္မွ မထင္႐ွားသူတေယာက္အား ပတၱျမားကုိအပ္၍ ေရာင္းစီသည္။ ကုလားတေယာက္သည္ အသျပာတရာပီးၿပီး ထိုပတၱျမားကုိ၀ယ္ယူသည္။ ထုိကုလားသည္ ပတၱျမားကိုေ႐ႊႏွင့္ကြင္းရန္ ပန္းတိမ္သည္တဦးထံအပ္သည္။ ထုိလက္စြပ္ကြင္း၍ၿပီးလွ်င္ ပန္းထိမ္အိမ္၌ ကုလားသုိ႔မအပ္မွီ သူခုိးခုိး၍ပါလားသည္။ ကုလားသည္ လက္စြပ္ကိုရလိုမႈႏွင့္ မင္းထံေလွ်ာက္ထားလာသည္။ မင္းႀကီးက အမႈကိုအမတ္ႀကီးသို႔အပ္သည္။ အမတ္ႀကီးလည္း အမႈကိုစစ္ဆီးရာ လက္စြပ္အေၾကာင္းကိုသိရသည္။ အမတ္ႀကီးလည္း ၿပီးေအာင္စီရင္မည္ဟုဆုိလွ်က္ ဆိုင္းငံ့၍နီလတ္သည္။
ပန္းထိိမ္အိမ္မွ လက္စြပ္ခိုးယူေသာသူသည္ ျမစ္ဆိပ္၌ရီခ်ိဳးေသာအခါ လက္စြပ္ကိုခၽြတ္၍ တနီရာ၌ထားလတ္သည္။ ထိုလက္စြပ္ထားရာအပါး၌ ႄကြက္တြင္းတခုဟိသည္။ ႄကြက္သည္ တြင္းမွထြက္လာၿပီးအစာ႐ွာရာ လက္စြပ္ကုိတြိၿပီး ယူလားလွ်က္ တြင္းသို႔၀င္လားသည္။ တရားသူႀကီးကၽြန္တေယာက္သည္ ႄကြက္သားစားလို၍ ႄကြက္႐ွာရန္လားသည္။ ထိုသူသည္ အဆိုပါႄကြက္တြင္းကိုတြိ၍ တူးလတ္သည္။ ႄကြက္တြင္းဟိ ပတၱျမားလက္စြပ္ကို ရလတ္သည္။ ထိုသူသည္ ပတၱျမားလက္စြပ္ကိုမထား၀ံ့သျဖင့္ မိမိသခင္ျဖစ္သူ တရားသူႀကီးထံ အပ္ႏွံထားလတ္သည္။ တရားသူႀကီးသည္ လက္စြပ္ကုိျမင္လွ်င္ ျပည့္သွ်င္မင္းႀကီးလက္စြပ္ျဖစ္သည္ကိုသိၿပီး အၾကံျဖင့္ ၀မ္းသာအားရသည္။ အမတ္မဟာပညာေက်ာ္သည္ ခုႏွစ္လႏွင့္ တံငါမႈ၊ ဌက္ခတ္မႈ၊ ကုလား ပန္းတိမ္မႈမ်ားကို စီရင္မည္ဟု မင္းထံေလွ်ာက္ထားသူျဖစ္သည္။ အထက္အမြီမႈတြင္လည္း ဓမၼသတ္ကိုပယ္၍ ငါ႐ို႕စီရင္ေသာအမႈကိုဖ်က္ခသည္။ တရားသူႀကီးသည္ မဟာပညာေက်ာ္ကုိ အၿငိဳးျဖင့္အ႐ွက္ခြဲရန္ အၾကံျဖစ္လတ္သည္။ သို႔ႏွင့္လက္စြပ္ကို ခုႏွစ္လလြန္ၿပီးမွ မင္းထံဆက္မည္ၾကံလွ်က္ လံုၿခံဳစြာ ထုပ္သိမ္းထားလတ္သည္။ တရားသူႀကီး အျခားအိမ္သို႔ထြက္လားခိုက္ မယားျဖစ္သူသည္ လက္စြပ္ကို ထုတ္ယူၾကည့္သည္။ အိပ္ခ်င္သည္ျဖစ္၍ လက္စြပ္ကိုအနီးတြင္ထား၍ အိပ္ေပ်ာ္လားသည္။
ထုိအခိုက္
က်ီးတေကာင္ေရာက္လာၿပီး လက္စြပ္ကိုခ်ီယူလားကာ အသိုက္၌ထားသည္။ တရားသူႀကီးသည္ အိမ္သို႔ျပန္၀င္လာၿပီးလက္စြပ္ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ မိမိထားရာတြင္မတြိ၍ မယားကိုမီးသည္။ မယားလည္း ကြယ္၍သာဆိုသျဖင့္ လင္မယားရန္႐ွက္တင္ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေၾကာင့္ လင္မယားကြာယွင္းလိုေၾကာင္း မင္းႀကီးထံေလွ်ာက္ထားသည္။ မင္းႀကီးလည္းအမႈကို အမတ္ႀကီးသို႔အပ္၍စီရင္စီသည္။ အမတ္ႀကီးသည္ တရားသူႀကီးမယားအား အမႈရင္းကို စံုစိေအာင္စစ္ေဆးမီးျမန္းသည္။ လက္စြပ္ေပ်ာက္လီေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္ကိုသိရသည္။
ထိုအခါအမတ္ႀကီးက အမႈကိုစီရင္ပီးပါမည္။ ဆိုင္းငံ့ပါဦးဆို၍နီလတ္သည္။ ထိုေသာကာလ တနိတြင္ ေက်ာင္းသားသူငယ္တဦးသည္ က်ီးသိုက္ကိုျမင္သျဖင့္တက္ၿပီး၊ က်ီးသုိက္ကိုႏႈိက္ရာ လက္စြပ္ကိုရသည္။ ေက်ာင္းသားငယ္သည္ လက္စြပ္ကို ဆရာဘုန္းႀကီးသို႔ပီးအပ္သည္။ ထိုဘုန္းႀကီးလည္း ရတနာျဖစ္သည္၊ မင္းႏွင့္ထိုက္ေသာဥစၥာရာျဖစ္သည္။ မင္းအားဆက္မည္ဟူ၍ ျပည့္သွ်င္မင္းႀကီးထံဆက္သသည္။ မင္းႀကီးလည္း အမတ္ပညာေက်ာ္ကိုေခၚ၍ လက္စြပ္ရေၾကာင္းျပသည္။ အမတ္ႀကီးသည္ လက္စြပ္ကို သားတစ္၌ထည့္၍ ငွက္စာေကၽြးေသာ လက္စြပ္ရက္ကစ၍ တြက္စစ္ေသာ္ရက္ေပါင္း (၁၉၀) ဟိျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိလတ္သည္။ စီရင္ရန္ ရက္ (၂၀) သာလိုေတာ့သည္။ အမႈကိုစီရင္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း မင္းႀကီးအားေလွ်ာက္ထားသည္။
အမတ္ႀကီးသည္ ဘုန္းႀကီးအား လက္စြပ္မည္သို႔ရေၾကာင္းမီးေလွ်ာက္လီသည္။ ဘုန္းႀကီးက တပည့္သူငယ္ရေၾကာင္းေျပာျပသည္။ သူငယ္ကိုမီးရာ က်ီးသိုက္မွရေၾကာင္း အမတ္ႀကီးထံေလွ်ာက္ဆိုသည္။ က်ီးသိုက္ကို သူငယ္ျပ၍သိလတ္လွ်င္ ညအခါ က်ီးဖိုက်ီးမစံုကုိရေအာင္ဖမ္း၍ လက္စြပ္ေတာ္ႏွင့္တူေသာ လက္စြပ္တကြင္း လုပ္ေဆာင္စီသည္။ ထုိလက္စြပ္ကို က်ီးႏႈတ္သီး၌ ျမဲစြာခ်ဥ္လွ်က္ နံနက္ေသာအခါလႊတ္သည္။ က်ီးဖိုက်ီးမပ်ံလားရာသို႔ မင္းေစလုလင္မ်ားကိုၾကည့္စီသည္။ က်ီးဖိုက်ီးမ႐ို႕သည္ စားနီက်ျဖစ္ေသာ တရားသူႀကီး အိမ္တြင္နားသည္။ တရားသူႀကီးမယားသည္ ေပ်ာက္လားေသာလက္စြပ္ကို က်ီးႏႈတ္သီးတြင္ပါလာသည္ဟူလွ်က္ အုတ္အုတ္က်က္က်က္လိုက္ၾက၍ က်ီးကိုဖမ္းေၾကာင္း အမတ္ႀကီးထံ မင္းေစ႐ို႕ေလွ်ာက္လာသည္။ အမတ္ႀကီးသည္ တရားသူႀကီးလင္မယားကိုေခၚယူၿပီး မီးျမန္းလတ္သည္။ က်ီးႏႈတ္သီး၌ပါလာေသာလက္စြပ္ကို သင္႐ို႕ဇာမွာက ရသနည္းမီးရာ အိမ္မွာေစေသာကၽြန္ကပီးအပ္၍ ရေၾကာင္းေျပာသည္။ ထိုကၽြန္ကိုအပ္စီ၍မီးစစ္ရာ ႄကြက္တြင္း တူးရာကရေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားသည္။ ထုိႄကြက္တြင္းကိုျပစီ၍သိလတ္ေသာ္ ထုိအရပ္၌ လူမျပတ္ခ်ထားေစာင့္နီစီၿပီး ၾကည့္႐ႈရန္အခိုင္းထားသည္။
ထိုအခါ အထက္ခိုးသားသည္ အေဖာ္မ်ားႏွင့္ရီခ်ိဳးရန္လာျပန္သည္တြင္ သည္အရပ္၌ မိမိလက္စြပ္ခ်ထားရာမွ ေပ်ာက္လားေၾကာင္း အေဖာ္မ်ားသို႔ေျပာဆိုသည္။ ထုိစကားကို မင္းေစၾကားသိေသာ္ ထိုသူအားေခၚယူလားၿပီး၊ အမတ္ႀကီးထံပီးအပ္သည္။ အမတ္ႀကီးက ထိုသူကိုစစ္မီးသည္။ ေပ်ာက္လားေသာလက္စြပ္ကုိ ဇာကရသနည္း။ မွန္ကန္စြာထြက္ဆိုရမည္ေျပာလတ္ေသာ္ ပန္းတိမ္အိမ္တြင္ ခိုးရာမွရေသာ လက္စြပ္ျဖစ္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားသည္။ ထုိပန္းတိမ္ကို ေခၚယူ၍မီးရာ သေဘၤာသားကုလားအပ္ေသာပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလားကိုမီးရာ- အသျပာတရာပီး၍၀ယ္ရေၾကာင္းမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ အမတ္ႀကီးလည္း အေၾကာင္းစံုသိၿပီးျဖစ္ေသာအခါ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို မင္းႀကီးအားေလွ်ာက္ထားလီၿပီးမွ အမႈကိုစီရင္ထံုးေသာ္ကား- လက္စြပ္ေတာ္ရီသို႔အက်တြင္ ၿမီလက္မခံ၍ ငါးသိမ္းထားသည္။ ထုိငါးကိုတံငါရသည္။ ထိုတံငါလက္စြပ္ကိုျမင္လွ်င္ မထား၀ံ့၍ မင္းထံဆက္သလာသည္မ်ားမွာ ၿမီပိုင္ရီပိုင္တိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း၌ဟိေသာသူ႐ို႕သည္ အစိုးရအသွ်င့္ ကၽြန္တေစသာျဖစ္ၾကသည္။ လက္စြပ္ေတာ္ကို တံငါဆက္၍ရသည့္ေနာက္ပိုင္း ထိုလက္စြပ္ မင္းလက္သို႔မေရာက္ ေပ်ာက္လတ္ေသာ္ တံငါကပီး၍ရေသာေၾကာင့္ လက္စြပ္တန္ဘိုးကို တံငါသို႔ မင္းကပီးသင့္သည္။ တံငါဆက္လာသည့္ေနာက္ ထိုလက္စြပ္သည္ သတၱ၀ါမ်ိဳးစံုထံေရာက္မွ မေပ်ာက္မဆံုး ဆက္သလာေရာက္ျပန္ရသည္။ တရားက်မ္းဂန္၌ သူေတာ္ေကာင္း႐ို႕ဥစၥာကို ရီမွာပစ္လည္းမနစ္။ မီးမွာပစ္လည္းမခ်စ္- ဟူ၍ဆိုေသာ ႐ွိေဟာင္းပညာဟိ႐ို႕ဆိုေသာစကားဟိသည္။ အသွ်င္မင္းတရားႀကီး ဘိသိက္ခံေတာ္မူရာ အဂၤါျပည့္စံု တရားေစာင့္ထိန္းေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ လူနတ္ၾကည္ၫိုေသာေၾကာင့္ သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ လက္စြပ္ေတာ္ကို နတ္႐ို႕ၫႊန္ရာ လူလာ၍ပို႔ဆက္လာရသည္။
ရဟန္းေသာ္ကား တရားႏွင့္ေလွ်ာ္သည္ျဖစ္၍ ပစၥည္းေလးပါးၿမဲစီသင့္ပါသည္။ တံငါႏွင့္ငွက္ခတ္သမားမွာ ကိုယ္ႏွင့္မထိုက္ေသာအရာကို သိတတ္ေသာသေဘာဟိသူျဖစ္၍ မင္းဘ႑ာထိန္းအပ္ေသာ ကၽြန္ေကာင္းလကၡဏာ၀င္သည္။ တရားသူႀကီးမွာ ႄကြက္ႏွင့္တူသည္။ ပန္းတိမ္မွာ စြန္ႏွင့္တူသည္။ ကုလားမွာ ငါးႏွင့္တူသည္။ ခိုးသူမွာ က်ီးႏွင့္တူသည္။ ထိုငါးစေသာသတၱ၀ါေလးေကာင္႐ို႕ ဒဏ္ေရာက္သည့္နည္းတူ ကုလားစေသာ လူေလးဦး႐ို႕ မင္းျပစ္သင့္ရာသည္ဟူ၍ စီရင္လတ္ေသာ္ ႏြီကာလစင္ျဖစ္လွ်က္ မိုးႀကီးသည္းထန္စြာ ႐ြာလီေသာေၾကာင့္ မင္းႀကီးလည္းအားရေတာ္မူ၍ ဆင္ေတာ္မူေသာလက္ေကာက္ကို မဟာပညာေက်ာ္အမတ္သို႔ တရားဆုပီးေတာ္မူ၏။
(မဟာပညာေက်ာ္ေလွ်ာက္ထံုး)


ငို္နိ္န္ေသာ ေရြနန္းေတာ္

နိရက္။…….. ။ ရခိုင္သကၠရာဇ္ ၁၁၄၁-၁၁၄၂ ၊ ျပာသိုလဆန္း (၁၀) ရက္၊ အဂၤလိပ္သကၠရာဇ္: 1780AD ဒီဇင္ဘာလ။

အခ်ိန္။…….. ။ (၂) လာ စနီ မိုးထဖက္ခ်ိန္

နီရာ ။ ……….။ ရခို္င္္ႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္ဦးရီြျမိ့ဳေတာ္၊ သ်ွစ္ေသာင္းပုထိုး ႏွင့္ ကိုးေသာင္း ပုထိုးေတာ္ၾကား ၊


“ေမာင္ၾကီး ..ေမာင္ၾကီး …ေဒမွာၾကည့္စမ္၊ ေဒၾကက္ေမာက္ပန္းေခ် ဇာေလာက္ ခ်စ္ဖို႔ေကင္းေလ၊” ဆိုကာ မင္းသမီးေခ် ျမၾကာညိုက သူမ အကိုၾကီးကို ခူးပနာျပသည္။

“ေအး ေအး.. ႏွမေတာ္၊ ပန္းေခ်တိ အမ်ားၾကီးခူးထား၊ ပန္းတိအမ်ားၾကီးရလာေက ႏွမေခ်နန္႔ေမာင္ၾကီး.. ေဒ ေမာက္ႏွမ ႏွစ္မ ႏွုစ္ေယာက္ ေဒ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးမွာ လွဴကတ္ဖို႔ ၊ ယျပီးေက ႏွမေခ် ခ်စ္ရေရ ေမာင္ၾကီးနန္. ေမာင္ၾကီးခ်စ္ရေရ ႏွမေခ်.. ေဒေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ ဘ၀ ဘ၀ ဆက္တုိင္းဆက္တိုင္းမွာ ဆံုတိြကတ္ဖို႔ ဆုေတာင္းကတ္ဖိုးနန္း ႏွမေတာ္” မင္းသားေခ် မင္းေစာ စကားအဆံုးတြင္ ျမၾကာညိုမ်က္ႏွာပါ အျပံဳးပန္းေခ်တိ သန္းလာသည္။

“ေအာ္..ေမာင္ၾကီး ေမာင္ၾကီး..အဂုေတာ့ခါ ငါ့ႏွမ၊ငါ့ႏွမနန္႔ ၊ျမၾကာညို ကေကာင္းမေျပာခ်င္..၊ ထိုတစ္ရက္နိက နန္းတြင္းအေနာက္ေဆာင္က အမတ္ၾကီးထြန္းေအာင္ေက်ာ္သမီးေတာ္ ျမေစာညိုတြက္ ေစာင္းေတာ္တီးလို႔ ဂီတသံစဥ္တိ လားဆက္သက္ေတ လို႔ ႏွမေခ် ေျပာသံၾကားေရ…….။ ၾကင္ေဖာ္ရေက ေမာင္ၾကီးက ခ်စ္ရေရ ေဒႏွမေခ်ကို မိလီဖို႔စြာယာ….ဟိဟိ..” ဟုေမာင္သယ္ကို သြန္းလိုက္သည္။ မင္းသားမင္းေစာသည္ ၾဟက္(ရွက္) စိတ္၀င္လားျပီး ….

” ေဟး ….ေဒသူတစ္ေယာက္ အထူးထူး မေျပာရ ေမာင္ၾကီးကို ငရဲၾကီးဖို႔ေယ” ဟုဆိုကာ စကား ပိတ္လိုက္သည္။

မင္းသားမင္းေစာႏွင့္မင္းသမီး ျမၾကာညိုရို.သည္ ေျမာက္ဦးျမိဳ့ေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတာ၀န္ယူထားေသာ အမတ္ၾကီးသာထြန္းေအာင္၏ သမီးေတာ္၊သားေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ မင္းသားမင္ေစာသည္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ၂၄ႏွစ္ခန္႔ျဖစ္ျပီး ၊သူႏွမေခ်ျမၾကာညိုမွာအသက္ ၂၀အရြယ္ျဖစ္သည္။ မင္းသားမင္းေစာသည္ ေျမာက္ဦးဘုရင္သမၼတရာဇာမင္း၏ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္၌ တပ္မူးတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သည္။ မင္းေစာသည္ တိုက္ရီး၊ခိုက္ရီးကြ်မ္းက်င္ျပီး၊ျမင္းမ်ားကိုအလြန္ပင္ခ်စ္တတ္သည္။ သူသည္ အသက္ ၂၀ခန္႔ အရြယ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ စစ္ေရးပညာသင္ရန္ေစလြတ္ခံရဖူးသည္။ စာပီ၊ဂီတ အႏွပညာကိုလည္းအလြန္ပင္ ခံုမင္သည္။ အခ်ိန္ရလ်ွင္ ရတု၊ကဗ်ာ မ်ားအေပ်ာ္တမ္းစပ္ေလ့ဟိသည္။

မင္းသမီးေခ် ျမၾကာညိုမွာ နန္းတြင္း အထူးေဆာင္၌ ရခိုင္စာပီ ဂီတ အႏွပညာမ်ား သင္ၾကားနီဆဲျဖစ္သည္။ သူမသည္ဘ၀ကို ရတုကဗ်ာတိစပ္ယင္းႏွင့္ပင္ကုန္ဆံုးစီခ်င္သည္။ သူရိုေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္သည္တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္လြန္စြာခ်စ္ကတ္ျပီး ၊ ၀ါသနာတူ၊ အက်င့္တူမ်ားးျဖစ္သည္။ ဘာသာတရားကိုလည္း အလြန္ပင္ကိုင္းခ်ိဳင္းကတ္ျပီး ဘုရားျမတ္စြာအား သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဂုလည္း အေျခြအရံတိႏွင့္ ပန္းမ်ားခူးကာ ဘုရားမွာလွဴရန္ကိုေသာင္းဘုရား အေနာက္ဘက္တစ္နီရာကိုေရာက္ဟိလာကတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူရို.သည္ အေျခြအရံတိကို အ၀ီးမွ ေစာင့္ကတ္ရန္ မွာလိုက္ျပီး ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ လလြတ္လလပ္ပန္းမ်ားခူးကာ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးတြင္ကပ္လွဴပႈေဇာ္ကတ္မည္ျဖစ္သည္။


” ႏွမေတာ္ …ေဒမွာ တစ္နားေခ်နီလိုက္..ပန္းတိခူးထား၊ ေမာင္ၾကီး ထိုၾဟိ့က ကန္ၾကီးကိုလားၾကည့္ခ်င္ေရ၊ ယင္းကန္ထဲက ၾကာျဖဴ၊ ၾကာနီ ေခ်တိကို ေမာင္ၾကီး ၾကည့္ခ်င္လို႔” ဟု မင္းေစာလွမ္းေျပာလိုက္သည္။

” ႏွမေခ်ေလ့ လိုက္ပါရဇီ ေမာင္ၾကီး၊ ေဒနားမွာ တစ္ေယာက္တည္း မနီ၀့ံ၊ ႏွမေခ် ေၾကာက္ေတ” ဟုျမၾကာညိုျပန္ေျပာသည္။

“ဇာကို ေၾကာက္စရာလိုေလ ႏွမေတာ္၊ ေထာ.. ေဒက အေနာက္ဘက္ကိုၾကည့္လိုက္ ငါရို. အဘိုးတိတည္ထားခေရ သ်ွစ္ေသာင္း၊ထုကၠသိမ္၊ ေလးမ်က္ႏွာဘုရားပုထိုးတိ ဟိန္းလို႔၊ ေထာ.. အၾဟိ့(ရိွ) ဘက္ကိုၾကည့္လိုက္စမ္……။ ဘုရင္ မင္းခေမာင္တည္ခေရ ကိုးေတာ္ပုထိုေတာ္ၾကီး တိ မမားမမတ္နန္႔၊ အေျခြအရံတိလည္း မပါးမ၀ီးမွာ ဟိကတ္ေတ မလား” ေျပာသာေျပာလိုက္ရသည္ သူညီမ နားေထာင္ဖို႔လို႔ မင္းေစာမထင္။

” အာ.. ေမာင္ၾကီး၊ မရ ႏွမေတာ္ေၾကာက္ေတ” ဟုဆိုကာ ပန္းရိုင္း ျခံဳပုတ္တိ ၾကားထဲက ျပီးထြက္လာသည္။ မင္းေစာေလ့ တားဖို႔အခ်ိန္ေတာင္မရလိုက္။ ” ေအး ၊”ေအး” ႏွင့္ သေဘာတူလိုက္ရသည္။

“ႏွမေတာ္ ကန္ထဲမွာ ေပါက္နီကတ္ေတ၊ ၾကာျဖဴ ၾကာနီပန္းေခ်တိကိုၾကည့္စမ္၊ ဇာေလာက္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေလ၊ ႏွမေတာ္ ေမာင္ေတာ္တစ္ခု ေျပာျပေမ၊ ၾကာပန္းဆိုစြာ ေလာကကို သူ႔အလွတစ္ခုတည္းနန္႔ အလွဆင္စြာမဟုတ္၊ ဘ၀ ကိုလံုး၀ အရံႈးမပီးေရ ပန္းတိထဲမွာ ၾကာပန္းေရ သတိၱအဟိဆံုးျဖစ္ေတ ႏွမေတာ္” ျမၾကာညို သူ႔ေမာင္သယ္စကားကို နားမလည္ ျဖစ္နီသည္။

” ႏွမေတာ္.. ၾကာပန္း အလွတစ္ခုတည္းကို မၾကည့္ေက့ ၊ ၾကာပန္း ေအာက္မွာ ရီဟိေရ၊ ယင္းရီေအာက္မွာ က်ဴပ္တိ ဘိတ္နန္႔ ေပါင္းစပ္ထားေရ ေဒကမၻာေျမၾကီး ၊ ယင္းပိုင္ အခက္အခ့ဲတိၾကားထဲတိ အားလံုးကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီးေက ေလာကအလွဆင္ဖို႔အတြက္ ရုန္းထြက္ပါလတ္ေတ ေဒပန္းေခ်တိကို ဘေလာက္ခ်ီးက်ဴးဖို႔ေကာင္းေလ ၾကည့္စမ္”။ မင္းေစာတစ္ေယာက္ အေသ်ွတစ္ေယာက္ပိုင္ နားေထာင္နီေသာ သူ႔ႏွမေခ်ကို ဥပမာတိ ႏွင့္ ခ်င္းျပနီသည္။

“ေမာင္ၾကီးလည္း ကို႔ႏွမေခ်ကို ေဒၾကာပန္းေခ်တိပိုင္ အဖရခိုင္ျပည္ၾကီးကို အလွဆင္ဖို႔ ေမာင္ၾကီး တိုက္တြန္းခ်င္ေရ ႏွမေတာ္”

ျမၾကာညိုကလည္း ေမာင္သယ္ကို သူမ တတ္စြမ္းေသာ စာပီ၊ဂီတ အႏွပညာႏွင့္ အဖရခိုင္ျပည္ၾကီးကိုအလွဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင့္ကတိပီး
လိုက္သည္။ မင္ေစာ စကားျပန္စလာသည္။ သူသည္ သူ႔ႏွမေခ်အား သူၾကိဳက္ေတ သု၀ဏၰေဒ၀ီ (ေစာျပည့္ညိဳ) ရီြးစပ္ခေသာ သိန္ကန္မိန္တြင္ရတု ကို ၾကားခ်င္ေၾကာင္းေျပာျပသည္။ ျမၾကာညိုလည္ သူမမွတ္မိသေလာက္မွ

“ေလွ်ာက္တင္ခါပန္း၊ ရာသီဆန္းလ်င္၊ နန္းျမင့္ေအာင္ၿမီ၊ ဆယ့္ႏွစ္လီရစ္သန္းျမဴး၊ ေမာက္သူဇာေက၊ ဒကၠာဆိပ္ကမ္းဦးက၊

ေက်းဇူးဂုဏ္သွ်စ္တန္၊ အမတ္လိမၼာ၊ ထိုၿမိဳ႕ရြာတြင္၊ အာဏာသံုးခယ့္ျပန္မွ၊ ေျပာင္ဆဒၵန္မာတင္႐ိုး၊ ထြက္လွ်င္မျပန္၊

မလွန္ကိုယ့္မင္းမ်ိဳးတည့္။ ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါးတြင္၊ ရိပ္ျခည္အမွ်င္၊ အသွ်င္သိလွ်င္းပင္တည့္။ ပညာသွ်င္အုပ္ထိန္းမွ၊ ၿမိဳ႕ျပျပည္ရြာ၊

သာယာစည္ကားလွအယ့္။ မင္းေယာက္်ားဓမၼတာ၊ ပညာမဲ့ကြက္၊ ညာဏ္မစြက္ေသာ္၊ ျပည္ထက္မထားရာတည့္။

ရွိယ့္က်မ္းလာထံုးစာေဟာင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းသိျပန္၊ ဘဲြ႕မြန္အမတ္ေကာင္းကို၊ ေနာက္တေၾကာင္းကုလားရြာ၊ အပိုင္အပ္ၿပီး၊ စစ္သူႀကီးဟု၊ …………….”

မင္းေစာလည္းလြန္စြာအားရေက်နပ္လ်က္ ႏွမေခ်အား ခ်ီးက်ဴးစကားဆိုသည္။ ယင္းေနာက္ မင္းသားမင္းေစာႏွင့္မင္သမီးေခ်ရို.သည္ ကိုးေတာ္ပုထိုးေတာ္ၾကီးသို႔ ပန္းစည္းတိကိုင္ပနာ ေလ်ာက္လာကတ္သည္။ ထိုေနာက္ ပန္းတိကို ဘုရားတြင္ကပ္လွဴပႈေဇာ္လ်က္ ေမာင္ႏွမႏွႈစ္ေယာက္ ဘ၀ဆက္တိုင္းဆက္တိုင္းဆံုတိြရပါလို.၏ဟုဆုေတာင္းကတ္သည္။

“အသ်ွင္ဘုရား …တပည့္ေတာ္၊တပည့္ေတာ္မရို. ေမာင္ႏွမႏွႈစ္ေယာက္ ဘ၀ဘ၀ ဆက္တိုင္းဆက္တိုင္းမွာ ဆံုတိြရပါဇီ ဘုရား …..”

ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ဆုေတာင္းသံတိ ကိုးေတာ္ပုထိုးေတာ္ၾကီးလိႈင္ဂူတိထဲတြင္ ပဲ့အထပ္ထပ္တင္လ်က္……….။

(၄)နိရက္။…….. ။ ရခိုင္သကၠရာဇ္ ၁၁၄၄-၁၁၄၅ ၊ တန္းေဆာင္မုန္း လဆန္း(၅) ရက္၊ အဂၤလိပ္သကၠရာဇ္: 1783AD ေအာက္တိုဘာ။

အခ်ိန္။…….. ။ (၂) လာ အဂၤ ါနျခင္းဖက္ခ်ိန္

နီရာ ။……….။ ေျမာက္ဦး ရီြနန္းေတာ္

နန္းတြင္းညီလာခံက်င္းပနီသည္။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး အတိမ္းအေစာင့္မခံႏိုင္ေသာ အနီအထားဟိသည္။ သမၼတရာဇာဘုရင္အား အရည္အခ်င္းမဟိဟုဆိုကာ ခြဲထြက္အဖြဲမ်ားေပၚလာျပီး ဘုရင္၏ထီးနန္းကို ပုန္ကန္ျခားနားမူတိ ေပၚေပါက္လာသည္။

ရခိုင္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊လူမူေရး၊ႏိုင္ငံေရး အဘက္ဘက္မွရီ၀င္လာသည္။ ရခိုင့့္ျပည့္သ်ွင္ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ့ျပည္တြင္းပုန္ကန္ျခားနားမူ၊ ျပည္တြင္း မိုးေခၚမႈ၊ အစာ၊ရီစာ သ်ွားပါးမူ၊ ၀မ္းေရာဂါ ျဖစ္မူစသည့္ ျပႆနာ ေပါင္းစံုႏွင့္က်င္ကိုင္နီရသည္။ စိုင္းတင္ျမိဳ့စား ငသံေဒြသည္ ဘုရင္အား ေျဗာင္စိန္ေခၚမူမ်ားျပဳလုပ္လာျပီး ရခိုင္ထီးနန္းကို ျခိမ္းေျခာက္သည္။

နန္းတြင္း ညီလာခံ၌ ဌာန ေပါင္းစံုမွ ျမိဳ့စား၊ ၀န္ၾကီး၊ မူမတ္အေပါင္းစံုရို.သည္ ရင္မအီးႏိုင္ေသာ ရခိုင့္အနာဂတ္တြက္ ဘုရင္ၾကီးႏွင့္ အၾကိတ္အႏွယ္ ဆြဲႏြဲလ်က္ဟိသည္။ မူးၾကီး၊မတ္ၾကီးရို.သည္ ရာထူးအဆင့္၊အတန္းလိုက္ ေငြ ကုတင္(ကုလားထိုင္) ထက္မ်ား
တြင္ သမာဓိအျပည့္ႏွင့္ထိုင္နီကတ္သည္။တခ်ိဳ.ေသာ နန္းတြင္းသူ၊နန္းတြင္သားမ်ားသာ ဘုရင္ၾကီးကို ထိုင္လ်က္ခစားနီကတ္သည္။

” ေအး … အဂု ပိုင္ အၾကံဥာဏ္ေတာ္တိနန္႔၊ အားတိုက္ အင္တိုင္ ေဆြးေႏြးပီးကတ္ေတ ၊ မူးၾကီး၊ မတ္ၾကီး၊ ၀န္ၾကီး၊ အမတ္ပညာဟိ ရို.ကုိ ငါ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေက်းဇုတင္ဟိေတာ္မူေရ၊ စိုင္းတင္ျမိ့ဴစား ငသံေတြ ျခီလွမ္းတိကို သတိထား ေစာင့္ၾကည့့္ျပီးေက
၊ ရင္ဆိုင္နီရေရ အခက္အခ့ဲ တိကို ပူေပါင္း ေျဖသ်ွင္းကတ္ရဖို႔ ၊ အမတ္ၾကီးအေပါင္ရို.” နန္းတြင္ညီလာခံ ပလႅင္ထက္က ဘုရားၾကီးအသံ ဟိန္းထြက္လာသည္။

” အမတ္ၾကီးသာထြန္းေအာင္၊ စကားမစပ္ ေျမာက္ဦး ရီြျမိဳ့ေတာ္ လံုျခံဳေရးကိစၥ ငါကိုယ္ေတာ့္ျမတ္ သိခ်င္ေရ၊” အမတ္ၾကီး သာထြန္းေအာင္အား ဘုရင္ၾကီး မီးေတာ္မူသည္။

” မွန္လွပါ အသ်ွင္မင္ၾကီး၊ ေျမာက္ဦးျမိဳ့ေတာ္ လံုျခံဴေရးကိုပါ ငသံေဒြ နန္႔
အဖြဲ ေျဗာင္ စိန္ေခၚနီေၾကာင့္ပါ၊ ေယဘင္ေယေကေလ့ အကြ်န္မ်ိဳး အသ်ွင့္သစၥာေတာ္ ေစာင့္သိေတာ္မူလ်က္ အေျခအနီပံုမွန္ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစား နီပါေရ အသ်ွင္ မင္းၾကီး၊” ။

ဘုရင္ၾကီး မ်က္ႏွာမသာမယာဟိသည္။ ဘုရင္ၾကီးသည္တိုင္းသူ၊ျပည္သားတိတြက္ စိတ္မသာမယာ ျဖစ္နီဟန္ဟိသည္။

” ေအး.. ေအး .. အစစ အရာရာ သတိေတာ္ထား ၊ဆင္ျခင္ေတာ္မူလ်က္ သူေတာ္ေကာင္းထံုး ႏွလံုးမူျပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ကတ္ပါ အမတ္ၾကီး ။ ငါ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၊ ေဒနိဖို႔ ညီလာခံ ရပ္ေတာ္မူမည္။ ကိုယ့္တာ၀န္ ကိုယ္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ကတ္စီ၊
အမတ္ၾကီးအေပါင္း ရို.” ” မွန္လွပါ အသ်ွင္မင္ၾကီး၊ အသ်ွင္မင္းၾကီး သက္ေတာ္ ရာေက်ာ္ ၾဟည္ပါဇီ။” နန္တြင္းသူ၊ နန္းတြင္းသား အေပါင္းရို၏ ဆုေတာင္းသံ နန္းေတာ္တစ္လံုး ဟိန္းလားသည္။

ဘုရင္မင္းျမတ္လည္း မ်ားစြာေသာ အေျခြအရံတိႏွင့္မိမိ ေရႊနန္းေဆာင္းသို႔ ၾကြျမန္းေတာ္မူသည္။1784AD (တစ္ႏွစ္တိတိ ၾကာျပီးေနာက္)” ဒုန္း၊ ဒုန္း၊ ဒုန္း၊ အသ်ွင္မင္းသား၊ အသ်ွင္းမင္းသား အယင္ထေတာ္မူပါ၊အယင္ထေတာ္မူပါ၊ ေအာက္ျပည္က ဗမာတပ္တိ ေျမာက္ဦး ျမိဳ့ေတာ္ကို ၀င္သိမ္းနီပါေၾကင့္ပါ။”

ကိုယ္ရံေတာ္ တံခါးေခါက္ႏိုးမူေၾကာင့္ မင္းသားမင္းေစာသည္ျဗန္းဆိုလန္႔ႏိုးခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဦးျမိ့ဳေတာ္မွ အလြန္တရာမွ ေၾကာက္မြက္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေကာင္းေသာ အသံမ်ားဆက္တိုင္ၾကားလိုက္ရသည္။ လူကြ်ီးသံ၊ အေခ်တိငိုသံ၊ ျမင္းကြ်ီးသံတိ ဆက္တိုက္ထြက္ေပၚလာသည္။ နန္းေတာ္အခ်က္ပီးနန္းေဆာင္ေတာ္မွလည္း အခ်က္ပီးရခိုင္စည္သံမိုးၾကိဳးပစ္ပိုင္ေပၚထြက္လာသည္။

မင္းေစာသည္ သူ၏ လက္စြဲေတာ္ဓားကို က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္လိုက္ျပီး ၊

” ေတာက္… ရာဇ၀င္ ရိုင္းလိုက္ေလ ေ၀.. တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ကုိ စစ္မေၾကျငာဘဲ မဆမပိုင္ အငိုက္က်ဳးေက်ာ္၀င္သိမ္းရေရလို႔၊ ကဲ…အခ်ိန္မဟိ၊ တပ္မူး ဘုရင့္လူျခံဳေရး အေရးၾကီးေရအဂုခ်က္ခ်င္းလာကတ္ေမ”…….။

ထိုအခ်ိန္တြင္ မင္ေစာႏွမေတာ္ ျမၾကာညိုသည္ အေျခြအရံတိႏွင့္ ေရာက္ဟိလာသည္။

” ေမာင္ၾကီး၊ ေမာင္ၾကီး …. ေျမာက္ဦ ရီြးျမ့ိဳေတာ္ကို ဗမာတပ္တိ ၀င္သိမ္းထားပါယာ… အဂု နန္းေတာ္ကို ခ်ီတက္လာနီကတ္ေတ”
ျမၾကာညို ဆို႔နစ္ငိုေၾကြးလ်က္ ေယွာက္တင္သည္။


“ေအး ႏွမေတာ္.. ဘုရင္မင္းျမတ္လံုျခံဳ အေရးၾကီးေရ၊ ေမာင္ၾကီး အဂုခ်က္ခ်င္းလားလိုက္ေမ၊ ႏွမေတာ္ေလ့ အစစ အရာရာ ဂရုစိုက္ပါ၊” မင္းေစာသည္ မ်က္ရည္မက်မိေအာင္း အားတင္းထားရသည္။ တာ၀န္အရသာ လားရသည္။ သူခ်စ္ႏွမေတာ္ႏွင့္ ေဒပိုင္
အႏၱရာယ္တိႏွင့္ၾကံဳတိြနီခ်ိန္တြင္ မင္းေစာ အတူဟိနီခ်င္သည္။

” ေမာင္ၾကီး , ေမာင္ၾကီး အစစ အရာရာ သတိထားေဆာင္ရြက္ေတာ္မူပါ၊ ႏွမေတာ္ ဇာပင္ေရာက္ေရာက္ ေမာင္ၾကီးကို ေစာင့္နလီဖို႔” ဆိုးနစ္ငိုၾကြီးသံႏွင့္ အတူထြက္ေပၚလာေသာ ႏွမေတာ္ စကားသံ မင္းေစာနား ပဲတင္ထပ္လားသည္။

မင္းေစာသည္ ဗမာက်ဴးေက်ာ္တပ္ကုိ အသက္ႏွင့္လဲ ရင္ဆိုင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ သူ၏မ်က္ႏွာတြင္ ရဲစိတ္ရဲမာန္တိတတ္ၾကြလ်က္ဟိသည္။ သူသည္ သူ၏ ျမင္နီၾကီးကို စီးလ်က္ တပ္သား ၂၀၀ ခန္႔ဟိေသာ ဘုရင္ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ကို အဖျပည္တြက္ အသက္ကိုစြန္႔လြတ္ရန္ အသံက်ယ္ၾကီးႏွင့္ အမိန္႔ပီေဆာ္ၾသနီသည္။

ယင္းအခ်ိန္တြင္ သြြီးရဲရဲႏွင့္ စစ္သားတစ္ေယာက္ ျမင္းနီၾကီးႏွင့္ အျပီးေရာက္ဟိလာသည္။

” အသ်ွင္မင္းသာ၊ ေျမာက္ဦး ရီြးျမိဳ့ေတာ္ၾကီး မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္နီေၾကာင့္ပါ၊ ရခိုင္သူ၊ရခိုင္သားတိမွာလဲ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ထြက္ျပီးနီကတ္ေၾကာင့္ပါ အသ်ွင္မင္းသား၊ အကြ်န္မ်ိဳးအား ခြင့္လြတ္ေတာ္မူပါ”။ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျပိးေနာက္ ထိုစစ္သားသည္ မိမိ လည္ပင္းကို လ်င္ျမန္စြာ လွီးျဖတ္လိုက္သည္။

အသက္မ့ဲ ခႏၵာကိုယ္ၾကီး မင္ေစာ ၾဟိ့အရိုးျပတ္လဲက်လားသည္။ မင္းေစာသည္ ထိုစစ္သားကို ျမင္းထက္ကခုန္ဆင္း ဂါရသ၀ ျပဳလိုက္သည္။ ယင္းေနာက္ ျမင္းနီၾကီးထက္ ခုန္တက္လိုက္ျပီးေနာက္

“ရခိုင္ႏြယ္ဖြား အမ်ိဳးစစ္ေတ ရဲမက္အေပါင္းရို. သင့္ရို.သီြးဇာေလာက္ရဲေလဆိုစြာကို အဖျပည္တြက္ ေဒနိ ေဒအခ်ိန္ ျပဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ဗ်ယ္..။ငါ့ရို. ရခိုင္ျပည္၊ရီြနန္းေတာ္ကို ငါရို. အသက္နန္႔လဲ ကာကြယ္မည္” မင္းေစာ ရာဇမာန္အျပည့္ႏွင့္ ၾကံဳး၀ါးလိုက္ခ်ိန္တြင္ ရဲမက္ အေပါင္ရို. ျပိဳင္တူလိုက္ဆိုကတ္သည္

” ငါ့ရို. ရခိုင္ျပည္၊ ငါရို.ရီြနန္းေတာ္ကို ငါရို. အသက္နန္႔လဲ ကာကြယ္မည္”

ၾကံဳး၀ါးသံတိ နန္းေတာ္တစ္ခုလံုး ဆူညံလားသည္။ မင္းေစာသည္ တပ္မူးတစ္ခ်ိဳ.ႏွင့္ ၾဟိ့က ခ်ီတက္လ်က္ နန္းေတာ္ အျပင္ဘက္တံတိုင္းအေရာက္တြင္ ေျမာက္ဦးတစ္ခုလံုး မီးဟုန္းဟုတ္းေတာက္နီသည္။ ရဲမက္အခ်ိုဴမ်က္လံုးမွ မ်က္ရည္တိ ယိုစီးက်လာသည္။

၀မ္းနည္းအခ်ိန္မဟိပါ။ နန္းေတာ္ႏွင့္ အသ်ွင္အား အသက္ႏွင့္လဲ ကာကြယ္ရမည့္ျဖစ္သည္။ မင္းေစာရို. အၾဟိ့ တဂါ၀ုဒ္ခန္႔ အကြာမွ ဗမာစစ္သည္မ်ားသည္ နန္းေတာ္သို႔ခ်ီတက္လာနီသည္။ အခ်ိန္ကား သန္းေခါင္အခ်ိန္။ ကြမ္းတယာအညုက္ခန္႔အၾကာတြင္ ဗမာက်ဴးေက်ာ္တပ္ႏွင့္ ရခိုင္မင္းေစာတပ္ရို. ရင္ဆိုင္တိုးသည္။ တိုက္ပြဲသည္ အလြန္ပင္ျပင္းထန္လွသည္။ လူက်ီးသံမ်ား၊ ျမင္းက်ီးသံႏွင့္ ကမၻာျပိဳလားဟန္ဟိသည္။

မင္းေစာရိုတပ္ဖြဲ႔သည္ ဗမာတိကိုအားမန္အျပည့္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ခုခံသည္။ ရဲမက္ ၂၀၀ ခန္႔ဟိေသာ မင္းေစာရို႕တပ္သည္ အလူးအလဲခံနီရသည္။ မင္းေစာစစ္သည္မ်ားသည္ အတံုးအရုံးက်ဆံုးကတ္သည္။

အင္အားခ်င္းမမွ်၍ တစ္နာရီခန္႔အၾကာတြင္ နန္းတြင္းအ၀င္ တံခါးမၾကီးလံုး၀ပြင့္လားသည္။ ဗမာစစ္သည္မ်ားသည္ ရီြးနန္းေတာ္ၾကီးထဲသို႔ ဒံုးစိုင္း၀င္လားခ်ိန္တြင္ နန္းတြင္းမွ ကြ်ကြ်တ္ရိုက္သံမ်ားဆက္တိုက္ထြက္ေပၚလာသည္။ မင္းေစာသည္ မ်က္ရည္ကိုသုတ္ ဓားႏွင့္ခြတ္ရင္း ရန္သူအငုတ္ကို သ်ွင္းနီခ်ိန္တြင္ သူ႔စစ္သည္မ်ား အတံုးအရံုး သူၾဟိ့တြင္က်ဆံုးလားသည္။

မင္းေစာ၏စိတ္အာရံုတြင္ သူ႔ႏွမေတာ္ မ်က္ႏွာ ျမင္ေယာင္လာသည္။ ကယ္သူမ့ဲနန္းတြင္းသူ၊နန္းတြင္သားမ်ား၏ ကြ်ီးသံ၊ငိုသံတိ မင္းေစာၾကားနီရသည္။ ယင္းေနာက္ ရီြနန္းေတာ္မွမီးခိုးလံုးၾကီးတိထြက္ေပၚလာသည္။မင္းေစာသည္ နန္းတြင္းထဲကို၀င္၍ ႏွမေတာ္ကို ကယ္ထုတ္ခ်င္သည္။ ေယပိုင္ေယေကေလ့ ထိုအၾကံသည္အလြန္ပင္ေနာက္က်နီေၾကာင့္ မင္းေစာ သေဘာေပၚသည္။ မ်ားျပားလွစြာေသာ ဗမာစစ္သည္မ်ားသည္ နန္းေတာ္တံတိုင္း တန္းခါး ေပါက္ၾကီးကိုအသီပိတ္ဆိုးလိုက္ကတ္သည္။

“အား ………… ” ယင္းသို႔ ေတြးေတာနီစဥ္တြင္ မေမ်ာ္လင့္ လံွတစ္ေခ်ာငး္ မင္းေစာ၏ လက္ေမာင္းေတာ္ေအာက္သို႔စိုက္၀င္လာသည္။ မင္းေစာသည္ နာၾကင္လြန္းေသာေ၀ဒနာ ခံစားလိုက္ရျပီး၊ သူေဂါင္းရိုင္လားသည္။ သတိတစ္ခ်က္ျပန္သြင္းလ်က္ ျမင္းထက္က လူးမက်ေအာင္ မင္းေစာထိန္းလိုက္သည္။

ယင္းေနာက္ ထိုဗမာစစ္သည္အား မိမိ လက္စြဲေတာ္ဓားၾဟည္ျဖင့္ မင္းေစာ လ်င္ျမန္စြာေခါင္းျဖတ္သတ္လိုက္သည္။

လံွခ်က္ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ မင္းေစာ ဒယိန္းဒယိုင္ျဖစ္လာသည္။ သီြးစက္မ်ား လက္ေမာင္းေအာက္က ဒလေဟာ စီးခ်င္းလာသည္။ သူ႔ရဲမက္အားလံုးနီပါးသည္သူၾဟိ့တြင္ အပံုပံုလဲသီလ်က္…..။

” ငါ ……ဗမာလက္မွာ အသီမခံႏိုင္”

မင္းေစာစိတ္တင္းလိုက္သည္။ ယင္းေနာက္ ထိုတိုက္ပြဲအတြင္းမွ မင္ေစာ ေအာင္ျမင္စြာဆုတ္ခြာလိုက္သည္။မင္းသားမင္းေစာသည္ ၾကီြကြဲ မ်က္ရည္ယိုစီးလ်က္ ျမင္းနီၾကီးႏွင့္ နန္းေတာ္ အၾဟိ့ဘက္သို႔ ဒုန္းစိုင္းျပီးလာသည္။

လမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ အနိဌာရံုတိ ဆီးၾကိဳသည္။ မီးေလာင္နီေသာ ဘုရားပုထိုးမ်ား၊ သီြးအိုင္မ်ားလဲက်သီဆံုနီေသာ လူတိအေလာင္းမ်ား၊ ကယ္သူမိ ျပီးလြားနီကတ္ေသာ အဖျပည္သူမ်ား၊ အေခ် ငိုကြ်ီးသံမ်ား …..။

သူ႔ႏွမေတာ္ႏွင့္ ပန္းအတူခူးခေသာ ေတာပုတ္နားတြင္ မင္းေစာ ျမင္းနီၾကီးကိုတန္လ်က္ ပန္းတဆုပ္ခူးလိုက္သည္။ ယင္းေနာက္ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးထဲသို႔မင္းေစာ ဒုန္းစိုင္း၀င္လိုက္သည္။

လိုက္ဂႈၾကီးအထဲမွ ျမတ္စြာဘုရားဆင္းတုေတာ္ၾကီးတိၾဟိ့တြင္မင္းေစာဒူးေထာက္လိုက္သည္။

“အသ်ွင္ဘုရား ဘ၀ ဘ၀ ဆိုက္တိုက္ ဆက္တိုက္မွာ တပည့္ေတာ္ ႏွမေတာ္နန္႔ တပည့္ေတာ္ ဆံုတိြရပါလို၏။”

မင္းေစာမ်က္ႏွာမွမ်က္ရည္တိမိုးရြာေရပိုင္ စီးက်လာသည္။ ယင္းေနာက္ မင္းေစာသည္ သီြးတိႏွင့္ စည္းနီေသာသူ၏လက္စြဲေတာ္ဓားကို
အထက္သို႔ေျမာက္လိုက္ျပီး မိမိ ရင္ဘက္ထဲကုိ ထိုးစိုက္လိုက္သည္။ ႏွလံုးထဲမွ သီြးတိ ဒလေယာစီးခ်င္းလာျပီး မင္းေစာအာရံုတြင္ အေမွာင္ထုသည္ဖံုးလႊမ္းလားသည္။ ၀ိညဥ္လြင့္လားေသာ မင္းေစာ၏အသက္မိကိုယ္ခႏၵာၾကီး ကိုးေတာ္ပုထိုးေတာ္ၾကီးထဲတြင္ အထီးက်န္လ်က္….။တစ္လခန္႔ ၾကာျပီးေနာက္………………………..။မင္းသမီးေခ် ျမၾကာညိုသည္အလြန္ပင္ပိန္ခန္းလားသည္။ သူမသည္အဖျပည္ႏွင့္သူ႔ေမာင္ၾကီးကို
လြမ္းရေသာစိတ္တိႏွင့္ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ လ်က္ဟိသည္။ ေမာင္ၾကီးမင္းေစာတစ္ေယာက္ သီလို႔ဟိလီလာ၊ၾဟင္လို႔ဟိလီလာ ျမၾကာညိူသတင္းအစအနပင္မရပါ။ ရခိုင္ျပည္စစ္သ်ွံဳး၍ရခိုင္ဘုရင္ႏွင့္ဘုရင္မအပါအ၀င္ နန္းတြင္သူ နန္းေတာ္သားတိကုိ အင္း၀သို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆင္ခခါက မင္းသမီးေခ် ျမၾကာညိုပါ ပါလာသည္။

သူမသည္ ဗမာထမင္းကိုမသီေအာင္စားလ်က္ အဖရခိုင္ျပည္ႏွင့္ေျမာက္ဦးရီြျမိ့ဳေတာ္အေၾကာင္းကို ကဗ်ာစာတိ ရီြးလ်က္ အခ်ိန္တိကုိေက်ာ္ျဖတ္လ်က္ဟိသည္။ စကားမတူ၊ စရိုက္မတူ၊အသြင္မတူေသာလူရပ္ လူျပည္၌အသက္ၾဟန္သန္နီရျခင္းကို ျမၾကာညို စိတ္ပ်က္လ်က္ဟိသည္။

တစ္လခန္႔အၾကာမွာပင္ သတင္းအစအနေပ်ာက္နီေသာသူမေမာင္ၾကီးတြက္ ငိုရသည့္ရက္တိ မရီြီႏိုင္ေတာ့ပါ။မင္းသမီးေခ် မ်က္လံုးတြင္မ်က္ရည္မ်ားပင္ခန္႔ေျခာက္လီသည္။ သူမေမာင္ၾကီးတြက္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္တိ ကုန္ခန္းလာသည္။

“အသ်ွင္မဘုရား၊အသ်ွင္မဘုရား၊” သူမအေဆာင္အခန္းေတာ္မွ အျပင္ကိုေငးနီစဥ္တြင္ အေျခြရံမေခ်တစ္ေယာက္ငိုယိုျပီး၀င္လာသည္။

“ေဟ… အညို,……….နင္ ဇာျဖစ္ေလ ငါ့ကို အဂု ေလ်ွာက္တင္စမ္” ျမၾကာညို စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္မီးလိုက္ေလသည္။ ” အသ်ွင္မဘုရား ……..အကြ်န္မ်ိဳးရို. အသ်ွင္ မုနိသ်ွင္ေတာ္ျမတ္ကို ဗမာျပည္ကို ယူေဆာင္လာဖို႔ ၊ ဘုရင္က အမိန္႔ေတာ္ခ်လိုက္ ပါယာဘုရား…….”

ျမၾကာညို နဖူးကသီြး ျခီမတက္လ်က္ မ်က္ရည္မိုးတိရြာက်လာသည္။ ရင္ထဲမွလည္ အလြန္မွနာၾကင္ေသာေ၀ဒနာတစ္ရပ္ခံစားလိုက္ရသည္။

“ေတာက္………., ရိုင္းလိုက္ေလ.. အညို…….လူၾကားလို႔မေကာင္း……. ငရို.ျပည္ကုိမတရားသိမ္း……ငရိုလူမ်ိဴးတိကိုသတ္..အဂုငါရို.အသ်ွင္ကို မတရားယူျပန္ယာ မလားဂု……..” ျမၾကာညိုတတ္သီးေခါက္သံ အေျခြအရံတိ ဆို႔နစ္ငိုသံတိႏွင့္ ေရာထီြးလားသည္။………………….

ျမၾကာညို အေဆာင္ၾဟိ့တြင္ နန္းတြင္းတိနန္းတြင္းသားတိ က်က်ိတ္တိုးနီသည္။ “ရခိုင္..မင္းသမီးေလး….ျမၾကာညို…..သနားပါတယ္” စသည့္အသံတိ ထြက္ေပၚလာသည္။ ” အသ်ွင္မ….အသ်ွင္မ…ဟီး..ဟီးး..အကြ်န္မ်ိဳးမ ရို.ကို ထားခယာလာ….ထၾကည့္ပါ..အဖျပည္ကို တနိျပန္ဖို႔ဆို….ဟီး..ဟီးး…” စသည့္ ဆို႔နစ္ငိုၾကီြးသံတိၾကားထဲတြင္ မင္းသမီးေခ် ျမၾကာညို ၀ိညဥ္ကင္းမ့ဲလ်က္…….။
။---------------------------------။